Regulamin

Regulamin Sklepu www.impregnatyfila.pl

QUATTRO

Regulamin Sklepu obowiązuje od 01-01-2015 r.

§ 1. Zastosowanie

 1. Witryna znajdująca się pod adresem www.impregnatyfila.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Prowadzącym sklep internetowy www.impregnatyfila.pl – zwany dalej „Sklepem” jest firma Quattro z siedzibą przy ul. Marynarskiej 8 b / 4, 84-230 Rumia. NIP 588-147-35-56, REGON 192568220

 3. Niniejszy Regulamin Sklepu stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między:

 1. Firmą Quattro  – zwaną dalej „Sprzedawcą”, a

 2. nabywcami jej produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Kupującymi”.

Powyższe nazewnictwo stosowane jest odpowiednio do stron czynności poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa wyżej.

 1. Kupującymi mogą być zarówno osoby fizyczne będące konsumentami tj. dokonujące zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, jak i osoby fizyczne niebędące konsumentami oraz osoby prawne.

 2. Przepisy dotyczące możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynikające z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny mają zastosowanie jedynie do Kupujących będących konsumentami.

 3. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą.

 4. Regulamin Sklepu obowiązuje od 01-01-2013 r.

§ 2. Dane techniczne i informacje o produktach

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującym ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie www.impregnatyfila.pl.

 2. Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.

§ 3. Składanie zamówień, potwierdzenie i anulowanie zamówienia

 1. Bieżąca obsługa Kupujących prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerami telefonu +48 501 508 067 oraz mailowo pod adresem: admin@impregnatyfila.pl

 2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia złożone poprzez stronę internetową Sklepu w jeden z wskazanych niżej sposobów:

 1. Korzystając z konta Klienta

 2. Korzystając z opcji zamówienia bez zakładania konta Klienta

 3. Korzystając z możliwości złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej

   

 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany przez niego adres mailowy automatycznie generowane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sklep zamówienia do realizacji, jest ono jedynie informacją dla Kupującego, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Sklepu.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych kontaktowych (numeru telefonu, faksu, adresu e-mail) umożliwiających Sprzedawcy weryfikację rzetelności składanego zamówienia. Po rejestracji zamówienia Sprzedawca potwierdzi je telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Skuteczne potwierdzenie zamówienia stanowi warunek konieczny przystąpienia Sprzedawcy do jego realizacji.

 3. Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia przesyłając Kupującemu w terminie 3 dni na wskazany przez niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub faks dokument potwierdzenia zamówienia lub fakturę pro-forma, w których uwzględniona będzie cena zamówionego produktu oraz koszty transportu. Dokumenty te stanowią specyfikację zamówienia w rozumieniu niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 13 poniżej, gdzie specyfikację zamówienia stanowi specyfikacja zawarta w ofercie.

 4. Kupujący akceptuje wskazany w pkt 5 powyżej dokument poprzez opatrzenie go podpisem/podpisami upoważnionych do reprezentowania Kupującego osób i odsyła zwrotnie do Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania potwierdzonego w sposób określony w pkt 6 powyżej zamówienia przyjmuje je do realizacji informując o tym Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

 6. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej Sklepu) są każdorazowo ustalane indywidualnie z Kupującym.

 7. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem i dokonuje zakupu po raz pierwszy, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest przedstawienie Sprzedawcy przez Kupującego wraz ze złożeniem zamówienia, a najpóźniej w momencie odesłania Sprzedawcy potwierdzonej specyfikacji, kopii aktualnych dokumentów potwierdzających status prawny Kupującego tj.:

 1. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

 2. zaświadczenia o nadaniu NIP,

 3. zaświadczenia o nadaniu REGON,

 4. dokumentu pełnomocnictwa do działania w imieniu Kupującego dla składających zamówienie osób, jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z wcześniej wymienionych dokumentów.

W przypadku zmiany informacji o przedsiębiorstwie Kupującego zamieszczonych w ww. dokumentach, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach Sprzedawcy przedkładając stosowne, nowe zaświadczenia jak w lit. a-d.

Powyższy obowiązek informacyjny dotyczy w szczególności zmian dotyczących firmy, siedziby, osób upoważnionych do reprezentacji, jak też złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego lub likwidacji Kupującego.

 1. W przypadku złożenia zamówienia w oparciu o przesłaną wcześniej Kupującemu przez Sprzedawcę ofertę handlową, realizacja zamówienia na warunkach ww. oferty uzależniona jest od złożenia przez Kupującego kompletnego zamówienia w terminie ważności ww. oferty. Przyjęcie do realizacji złożonego w ten sposób zamówienia następuje z chwilą doręczenia Sprzedawcy kompletnego zamówienia i nie wymaga dokonywania czynności potwierdzenia zamówienia, o których mowa w pkt 5-7 powyżej.

 2. O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie po powzięciu przez Sprzedawcę wiedzy o wystąpieniu tych przyczyn.

 3. Z uwagi na specyfikę sprzedawanego w Sklepie towaru i jego ograniczoną dostępność na rynku zamówienie zostaje zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności całości towaru nie dochodzi do zawarcia umowy, zaś wszelkie wpłacone przez Kupującego środki pieniężne zostają mu zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili przekazania mu przez Sprzedawcę informacji o niedostępności zamawianego towaru.

 4. W przypadku dostępności części towaru objętego zamówieniem Kupujący podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Środki pieniężne przekazane już przez Kupującego Sprzedawcy w kwocie odpowiadającej wartości niezrealizowanego zamówienia (w tym kosztów transportu) zostają mu zwrócone jak w zdaniu drugim pkt 12 powyżej.

 5. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji lub odmówić rezerwowania towaru do zamówienia, gdy Sprzedawcy nie udaje się nawiązać kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia/rezerwacji w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia pierwszej próby kontaktu.

 6. Kupujący ma prawo dokonania zmiany w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu Sklepu. Wymaga to powtórzenia kroków przewidzianych w punktach 5-7 powyżej.

 7. Zamówienie może zostać anulowane do momentu rozpoczęcia jego realizacji, czyli do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z pkt 5 powyżej. Do skutecznego anulowania zamówienia przez Kupującego konieczne jest złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

 8. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia go do realizacji wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy oraz wiąże się z obciążeniem Kupującego kosztami jakie Sprzedawca już poniósł przy wykonywaniu zamówienia. Do Kupujących będących konsumentami zastosowanie znajdują przepisy o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego regulaminu.

 9. Przekazanie Kupującemu przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub faksem informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na podstawie zaakceptowanego przez obie strony dokumentu potwierdzenia zamówienia lub faktury pro-forma jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej obie strony umowy sprzedaży w kształcie przewidzianym ww. dokumentami z zastrzeżeniem pkt 7 powyżej, w którym do określenia chwili zawarcia umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące związania ofertą w odniesieniu do przedsiębiorców pozostających w stałych stosunkach handlowych.

§ 4. Cena i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny zawarte w podawanych przez Sprzedawcę informacjach cenowych wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT.

 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 4. Ceną wiążącą dla stron umowy sprzedaży jest cena wskazana w specyfikacji zamówienia.

 5. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

  - przelewem na rachunek bankowy wskazany w specyfikacji zamówienia. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku Sprzedawcy. Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru;

  - przelewem z odroczonym terminem płatności – dotyczy to tylko odbiorców instytucjonalnych i możliwe jest jedynie po indywidualnym uzgodnieniu dokonanym na piśmie;

  - za pobraniem,

  - kartą płatniczą Visa i Mastercard.

 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami płatniczymi i szybkimi przelewami jest PayPro S.A.

 7. Jeśli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia, wstrzymania dostawy zamówionych towarów oraz wstrzymania realizacji kolejnych zamówień Kupującego.

§ 5.Terminy i inne warunki dostawy

 1. Sprzedawca akceptuje jako formę dostawy przesyłkę kurierską – bez ograniczeń wartości zamówienia;

 2. Koszty dostawy podane są na stronie internetowej Sklepu, Kupujący jest również o nich informowany przed zawarciem transakcji w chwili składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

 3. W przypadku innego sposobu składania zamówienia forma, warunki i termin dostawy określane są na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą przed przyjęciem zamówienia do realizacji. Treść tych ustaleń stanowi element specyfikacji zamówienia. Zamówienia z bezpłatną dostawą realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST.

 4. Sprzedawca realizuje sprzedaż produktów z posiadanych zapasów magazynowych lub na zamówienie.

 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub karta płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego o czasie realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania towaru kurierowi, przy czym uwzględnieniu podlegają jedynie dni robocze.

 7. Przewidywany czas doręczenia przesyłki przez kuriera, deklarowany jest przez firmę kurierską do 7 dni roboczych dla przesyłek międzynarodowych oraz do 3 dni roboczych dla przesyłek krajowych.

 8. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 9. Termin realizacji zamówienia produktów, które nie znajdują się w zapasach magazynowych biegnie od momentu zawarcia umowy określonego w § 3 pkt 17 niniejszego regulaminu i każdorazowo ustalany jest indywidualnie z Kupującym z uwzględnieniem możliwości i czasu potrzebnego na ich zamówienie od producenta lub dystrybutora, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 3 pkt 10 niniejszego regulaminu, w których termin realizacji zamówienia biegnie od daty i w sposób określony w ofercie.

 10. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane w terminie wskazanym w specyfikacji zamówienia, o nowym terminie realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną lub faksem.

 11. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych towarów koszty dostawy ustalane są indywidualnie z Kupującym przed dokonaniem transakcji.

Adres magazynu sklepu (dla dostaw, zwrotów i reklamacji): Quattro Joanna Brakowska; ul. Marynarska 8 b / 4; 84-230 Rumia.

 1. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy pisemne potwierdzenie zawartej z Kupującym umowy sprzedaży - fakturę VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki chyba, że odmienna dyspozycja zawarta zostanie w specyfikacji zamówienia. Dane na dokumencie zakupu są zgodne z dosłownym ich brzmieniem podanym przez Kupującego. Na prośbę Kupującego będącego konsumentem Sprzedawca potwierdzi pisemnie zawarcie umowy, wskazując na wszystkie istotne postanowienia.

 2. Kupujący dokonując odbioru zamówienia zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia.

§ 6. Zwrot lub zamiana zakupionych towarów

 1. Kupujący niebędący konsumentem może w wyjątkowych przypadkach za pisemną zgodą Sprzedającego dokonać zwrotu produktów lub wnosić o ich zamianę. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia takiego Kupującego ewentualnymi kosztami poniesionymi w związku z tą operacją.

 2. Kupujący może skorzystać z prawa, o którym mowa w pkt 1 powyżej, pod warunkiem, że zakupiony przedmiot będzie w nienaruszonym stanie i – jeśli dotyczy – w oryginalnym opakowaniu.

 3. Zwrot płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 7. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawca, dla Klientów niebędących konsumentami, zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar.

 2. Przed dokonaniem pełnej zapłaty za zamówienie, Kupującemu nie przysługuje, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, prawo dysponowania tym towarem w sposób, który mógłby spowodować zagrożenie lub obciążenie prawa własności towaru przysługującego Sprzedawcy, co nie dotyczy Klientów będących konsumentami.

§ 8. Reklamacja i prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.impregnatyfila.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie całej Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji.

 3. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem wszystkie produkty objęte są 24-miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.

 5. Towar należy odesłać pod adres: Quattro; ul. Marynarska 8 b / 4; 84-230 Rumia. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w innym sposób udokumentować zakup towaru w Sklepie. Sklep prosi o uzupełnienie na odwrocie dokumentu zamówienia części „reklamacja”.

 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy.

 7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.

 8. Kupujący będący konsumentem, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, oświadczenie na piśmie, że odstępuje od Umowy. Oświadczenie może być sporządzone według wzoru znajdującego się w zakładce „Odstąpienie od Umowy” lub na druku nadesłanym przez Sklep lub w inny dowolny sposób. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie, w jakim został zakupiony, wraz ze wszystkimi otrzymanymi częściami składowymi. Sprzedawca gwarantuje zwrot wszystkich należności w terminie najpóźniej do 14 dni. Koszt odesłania towaru przez Kupującego, po odstąpieniu od umowy, nie podlega zwrotowi.

 1. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć kopię otrzymanej przy zakupie faktury lub dokumentu zamówienia, lub w inny sposób udokumentować zawarcie umowy. Należy załączyć również pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wyraźne wskazanie konta bankowego, na które Kupujący chce otrzymać zwracaną za towar należność lub wskazać na inny sposób dokonania zwrotu należności.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot należności za towar następuje przelewem lub w inny wskazanych przez Kupującego sposób, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwróconego towaru.

§ 10. Ograniczenie odpowiedzialności – obowiązuje tylko w stosunku do Kupujących będących przedsiębiorcami

 1. Odszkodowanie za szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez strony ich zobowiązań ograniczone jest wyłącznie do strat stanowiących normalne następstwo takiego niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań i których wystąpienie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

 2. Sprzedawca nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody wynikłe ze wstrzymania prac, utraty zysku lub strat pośrednich Kupującego.

 3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez którąkolwiek ze stron jej zobowiązań, druga strona winna podjąć wszelkie działania w celu uniknięcia lub ograniczenia ewentualnych szkód jakie mogłaby ponieść z tego powodu. Niepodjęcie takich działań spowoduje utratę prawa do odszkodowania lub ograniczenie jego wysokości.

 4. Łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez drugą stronę jest ograniczona maksymalnie do równowartości kwoty zamówienia.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony produkt, które nastąpiły po wydaniu produktu z magazynu Sprzedawcy.

§11. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

 1. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie prawo polskie.

 2. Do rozstrzygania sporów między stronami w sytuacji gdy Kupującym jest przedsiębiorca właściwym będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na miejsce siedzibę Sprzedawcy według obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 3. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi konsumentami właściwość sądu ustalana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§12. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupującego są umieszczenie w bazie Sprzedawcy oraz przetwarzane dla celów zawarcia i realizacji umowy oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych. Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Użytkownika. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 29 października 1997 roku. nr 133 poz. 883).

 2. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Kupującego o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie.

 4. Klienci Sklepu, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową newsletter zawierający informacje marketingowe (specjalne oferty, nowości w ofercie, informacje o akcjach marketingowych organizowanych przez Sklep i partnerów, nowe funkcje itp.). Zapisanie się na newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na jakąkolwiek inną interakcję Sklepu z użytkownikiem, w szczególności z zawarciem umowy. Każda osoba zapisana na newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się (usunięcia swojego adresu e-mail) z bazy adresatów newslettera poprzez kliknięcie w link zawarty w każdym newsletterze.

 5. Struktura witryny Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, regulamin pozostanie ważny w pozostałej części.

 2. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy zmiana taka jest konieczną w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa lub zmianą funkcjonalności Sklepu, zmianami technicznymi lub technologicznymi, które wpływać mogą na działanie Sklepu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian.

 3. Zarejestrowani klienci Sklepu zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Kupujących i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą

 4. Niedozwolone jest dostarczanie przez Kupującego do Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.

   

§15. Wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl